بررسی متون ادبی
اسطوره، گفتمان معطوف به قدرت

جعفر فسایی؛ علی بلاغی اینالو؛ مسعود دوست پرور

دوره 27، شماره 97 ، مهر 1402، ، صفحه 269-297

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.55481.3174

چکیده
  رویکردهای غالب در مطالعه و نقد اسطوره‌ها غالباً بر نوعی پیش‌فرض ناظر بر خنثی بودن این گفتمان مبتنی است. در این میان می‌توان با گذار از چنین دیدگاه‌هایی و با خارج کردن اسطوره‌ها از حالت تعلیق و سپس مقید ساختن به ساختارهای قدرت، برداشت و خوانش تازه‌ای از آن‌ها ارائه داد. بر این مبنا در مقالة حاضر نخست اسطوره آفرینش و اساطیر هم عرض ...  بیشتر