بررسی تطبیقی «عنوان» در رمان‌های ادبیّات پایداری با تکیه بر رمان‌های اُم‌ّ سعد و دا

محمود بشیری؛ سمیّه آقاجانی کلخوران

دوره 20، شماره 68 ، شهریور 1395، ، صفحه 93-115

https://doi.org/10.22054/ltr.2016.4846

چکیده
  «میهن» و «دفاع» از مضامین مهمّ ادبیّات پایداری هستند. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش انجام شده است که چگونه در ادبیّات داستانی پایداری، اهمیّت مضمون دفاع از میهن می‌تواند در عنوان بازتاب داشته باشد؟ همچنین، چگونه «عنوان» به مثابة آستانه‌ای برای ورود به متن می‌تواند با بهره‌گیری از الگوی زن‌ـ مادر به عنوان میهن، ...  بیشتر

مقایسة بنمایه‌های پایداری نسیم شمال و صالح محمود هُواری

محسن پیشوایی علوی؛ مسعود باوان‌پوری

دوره 19، شماره 66 ، اسفند 1394، ، صفحه 115-152

چکیده
    ادبیّات پایداری واکنش فکری ـ فرهنگی ملّت‌های تحت سلطه است. ملّت‌ها با اینکه از جغرافیا، فرهنگ، منش و آرمان‌های مختلف برخوردارند، امّا بنمایه‌های ادبیّات پایداری در جای‌جای دنیا در اغلب موضوع‌ها، جهت‌گیری واحدی را دنبال می‌کند. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر مکتب امریکایی ادبیّات تطبیقی، بنمایه‌های ...  بیشتر