بررسی زبان و لحن حماسی در قصاید فرخی سیستانی

علی درویشی؛ رضا صادقی شهپر؛ شهروز جمالی

دوره 26، شماره 94 ، دی 1401، ، صفحه 197-231

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.52240.3047

چکیده
  لحن عبارت از نگرش و احساس گوینده و مهم‌ترین عامل فضاسازی و تأثیرگذاری بر مخاطب در شعر است و در شناخت و فهم هر متنی، ‌شناختن زبان و لحن آن نقش مهمی دارد. زبان و لحن حماسی برآیند انتخاب کلمات، ‌ترکیبات، ‌صورخیال، ‌صنایع بدیع و انتخاب وزن متناسب با نوع حماسه است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در ایجاد زبان و لحن حماسی در قصاید فرخی ...  بیشتر