بررسی متون ادبی
تأثیر پیکرگردانی بر تغییر جایگاه شخصیت در پاره‏ای از قصه‏های عامه (با نگرش به نظریۀ «شخصیت» از دیدگاه کلود برمون)

عطاالله کوپال؛ صبوره رنگرز

دوره 27، شماره 97 ، مهر 1402، ، صفحه 39-68

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.48431.2879

چکیده
  پیکرگردانی یا ترنسفورم به تغییر ماهوی شخصیت انسانی یا غیرانسانی بر اثر نیرویی فرازمینی اطلاق می‌شود. مقالۀ حاضر بر آن است که این استحالۀ ماهوی شخصیت‏های قصه‏های عامه را در چهارچوب نظریۀ روایت‏شناسی کلود برمون مورد بررسی قرار دهد. کلود برمون در طبقه‏بندی نقش شخصیت در روایت داستانی، شخصیت‏های «کارگزار» و «کارپذیر» ...  بیشتر