بررسی متون ادبی
ویژگی‌های مکتب اگزیستانسیالیسم در داستان‌های مصطفی مستور

رضا نیکو؛ عبدالله حسن زاده میرعلی

دوره 27، شماره 97 ، مهر 1402، ، صفحه 97-126

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.43621.2743

چکیده
  اگزیستانسیالیسم به معنای «اصالت وجود» یا «تقدم وجود» است. این مکتب با سورن کی‌یرکگارد در دهة 1830 میلادی روی‌ کار آمد؛ گرچه زمینه‌های آن وجود داشت. تقدم وجود بر ماهیت، مسئولیت، آزادی، دلهره، انتخاب و... از ویژگی‌های این مکتب است. در اگزیستانسیالیسم، انسان غریب است، چرا که از جنس طبیعت نیست. در مکانی رها شده که نه از جنس اوست ...  بیشتر