نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سمنان

2 هیأت علمی دانشگاه سمنان

چکیده

اگزیستانسیالیسم به معنای «اصالت وجود» یا «تقدّم وجود» است. این مکتب با سورن کی‌یرکگارد در دهه 1830 میلادی روی‌ کار آمد؛ گرچه زمینه‌های آن وجود داشت. تقدّم وجود بر ماهیّت، مسؤولیّت، آزادی، دلهره، انتخاب و... از ویژگی‌های این مکتب است. در اگزیستانسیالیسم، انسان غریب است، چرا که از جنس طبیعت نیست. در مکانی رها شده که نه از جنس اوست و نه برای او ساخته شده. او ویژگی فطری ندارد و ماهیّت خود را خودش به وجود می‌آورد. نخستین هدف اگزیستانسیالیسم آن است که انسان را از هویّت خود باخبر سازد و او را نسبت به وجودش و وجود همه انسان‌ها مسؤول کند. او باید با انتخاب آزاد، سرنوشت خود را رقم بزند. اگزیستانسیالیسم در ایران در دهه‌های چهل و پنجاه با تلاش‌های سیّد احمد فردید و علی شریعتی بر سر زبان‌ها افتاد. مصطفی مستور یکی از داستان‌نویسان بنام معاصر است. اوّلین کار ادبی او، دو چشم‌خانه خیس، در سال 1369 و اوّلین مجموعه داستانی وی، عشق روی پیاده‌رو، در سال 1377 به چاپ رسید. در داستان‌های مستور که بیشتر به اندیشه‌هایِ ایمانی سورن کی‌یرکگارد می‌انجامند به‌ویژه روی ماه خداوند را ببوس، استخوان خوک و دست‌های جذامی و من گنجشک نیستم، پاره‌ای از ویژگی‌های اگزیستانسیالیستی همچون اصالت وجود، تنهایی، یأس، دلهره، بدبینی و... دیده می‌شود که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Existentialism school features in Mostafa Mastoor stories

نویسندگان [English]

  • Reza Nikoo 1
  • abdollah hasanzade mirali 2

1 Semnan

2 Semnan

چکیده [English]

Existentialism means "authenticity of existence" or "primacy of being". This school was found by Soren Kierkegaard in the 1830s, although its backgrounds were already in use. The primacy of being on nature, responsibility, freedom, apprehension, choice... is features of this school.in Existentialism is human is stranger, because it is not been made of nature. In a left place that is neither of his gender nor made for him . He does not have innate feature and creates his own nature. The first purpose of existentialism is a stranger man, because it is not made of the nature. he is left in a place that is neither of her gender nor made to him.

The first purpose of existentialism is to make a man aware of his identity and make him responsible for his own existence and the existence of all human beings. He must make his own destiny with free choice. Existentialism in Iran in the 1940s and 1950s fell on Sayyid Ahmed Fardid and Ali Shariati's efforts. Mostafa Mastoor is one of the famous contemporary story writers. His first literary work, the two eyes of wet house, in 1369 and his first story, Love on the pavement, was published in 1377.

In mastoor stories which mostly result to Soren Kierkegaard's faith thoughts especially kiss face of the god and pig bones and lepers, and some of the existentialism features such as the authenticity of existence, loneliness, lust, anxiety, pessimism, and so on Which is discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existentialism
  • Mostafa Mastoor
  • primacy of being on nature
  • Responsibility
  • Freedom