بررسی متون ادبی
ضرورت تصحیح مجدد رسالة «لطیفة غیبی» نوشتة ملامحمد دارابی

فریبا کاظمی سعید؛ ایوب کوشان؛ علی دهقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

https://doi.org/10.22054/ltr.2022.68417.3577

چکیده
  اصالت متن مبنای هر نوع نقد و ارزش‌یابی است و دست‌یابی یه یک تصحیح معتبر و انتقادی نیازمند جستجو در نسخ خطی و مقابلة آن‌ها به یکی از روش‌های علمی در تصحیح متون است. در پژوهش حاضر با معرفی دو نسخة کهن و معتبر کتاب لطیفة غیبی نوشتة ملامحمد دارابی، بسیاری از عبارات و کلمات غلط و یا مبهم به شیوة انتقادی بررسی شده‌است. این کتاب هرچند در ...  بیشتر