بررسی متون ادبی
بررسی و تحلیل دو مجموعة جدید اشعار نیما یوشیج («نوای کاروان» و «صدسالِ دگر») بر اساس تئوری‌های او دربارة شعر و شاعری

آزیتا مرادی؛ منصوره تدینی؛ مسعود پاکدل؛ سیما منصوری

دوره 27، شماره 97 ، مهر 1402، ، صفحه 333-362

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.57367.3244

چکیده
  «صدسال دگر» و «نوای کاروان» دو مجموعة منتشر شدة تازه­ای است که به همت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی از میراث نیما یوشیج چاپ ‌شده است. تئوری­های نیما یوشیج دربارة شعر و شاعری در مجموعه­های چاپ شدة پیشین او آمده است و سیر تحولات شعری او را می­توان ترسیم کرد؛ با این وجود بسیاری از اشعار دیگر نیما یوشیج در این دو دفتر ...  بیشتر