مقاله پژوهشی
1. نظریه امام عبدالقاهر جرجانی

محمدهدی مرادی

دوره 10، شماره 29 ، آذر 1385، صفحه 70-95

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2006.6377

چکیده
  این گفتار تلاشی است برای تبیین یکر از بنیادی ترین نظر یه های بلاغت و نقد ادبی: یعنی نظر یه نظم امام عبدالقاهر جرجانی . نویسنده برای رسیدن به این هدف به شرح موضوعات زیر پرداخته است: ١ ~ یکپارچه بودن و کلیت زبان و شعر ٢ ~ ابطال اندیشه دوگانه بودن لفظ و معنا ٣ - مقایسه آرا و نظریات عبدالقاهر با آرا و نظریات ناقدان جدید بویژهآ.ا. ریچاردز ٤ - اشاره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بحر اتشین شعر متنبی

علیرضا منوچهریان

دوره 10، شماره 29 ، آذر 1385، صفحه 96-109

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2006.6378

چکیده
  ابوالطیب متنبی یکی از بزرگترین شعرای تازیان است و شاید هم بزرگترین آنان است. یکی از ویژگیهای سبکی شعر متنبی، ساختارهای پارادوکسی است. در این مقاله نگارنده پس از تعریف و توضیح پارادوکس در مقدمه، سخنی درباره پیچیدگی شعر متنبی آو رده است، آنگاه به بررسی نمرنه هایی از ابیات حاوی پارادوکس در دیوان او پراخته است، ضمن آن که هر بیت ترجمه و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مبانی –نتایج

حمیدرضا میرحاجی

دوره 10، شماره 29 ، آذر 1385، صفحه 110-133

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2006.6379

چکیده
  زبان جعبه اصرار امیزی است که دسترسی به درون ان و زدودن رموز و اسرار تنیده شده بر اطراف آن نیازمند توانابی ها و آمادگی های فراوانی است .ا یکی از معضلات بشر درگذشته و به خصوص امروز. یافتن مقاصد و نیات صاحبان سخن است. این معضل به ویژه برای جوامعی که در صددند مبانی فرهنگ خویش را با بهرهگیری از متون و نوشتاهای زبانی استخراج کنند دو چندان می ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. عمر الخیام او الخیامی فلسفته

سعید نجفی اسداللهی

دوره 10، شماره 29 ، آذر 1385، صفحه 158-183

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2006.6380

چکیده
  شهرت حجه الحق حکیم ابوالغتح )یا ابوحفص( عمر بن ابراهیم مشهور به خیام یا خیامی نیشابوری، فیلسوف و ریاضی دان و منجم و شاعر اواخر د وران قرن پنجم و اوخرقرن ششم هجری قمری تا مدتهای مدید محصر به ابعادعلمی او بوچانکه نخستین فردی که ذکری از ام به میان آورده یعنی نظامی عروضی سمرقندی که معاصر وی بود و ارادتی نیز به او داشت، در کتابمجمح النوالاراا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. زمینه های درک رمز و نماد شعر معاصر عرب

رضا ناظمیان

دوره 10، شماره 29 ، آذر 1385، صفحه 184-204

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2006.6381

چکیده
  تفاوت های مهم و اساسی شعر سنتی و شعر نو را می توان در مقایسه شعر الحمی،، از متنبی و شعر ٠ الوصیه،، از بدر شاکر السیاب که از پیشگامان شعر نو د رجهان غرب به شمار می ا ید، مشاهه ه کرد. وجود ابهام در شعر نو، جایگزینی لذت ساده شعری به جای لذت های بیانی و بدیعی و غلبه حالت توصیفی بر بیانی و تهی بودن از ویژگی خطابی و ... از ویژگی های شعر نو می باشد. ...  بیشتر