دوره و شماره: دوره 9، شماره 24، تابستان 1384، صفحه 1-86