دوره و شماره: دوره 8، شماره 20، تابستان 1383، صفحه 1-83