دوره و شماره: دوره 7، شماره 18، زمستان 1382، صفحه 1-83 
7. معنای ضمنی

صفحه 165-173

10.22054/ltr.2004.6404

فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی