گزینش مخاطب درون متنی شعر مشروطه (برپایه‌ی تجربه‌های شخصی شاعران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه اراک

چکیده

جستار حاضر چگونگی گزینش مخاطب درون متنی را براساس تجربه‌های شخصی چند شاعر برجسته‌ی عصر مشروطه بررسی می‌کند. پرسش‌هایی که این پژوهش می‌کوشد به آن‌ها پاسخ‌ دهد عبارت است از اینکه: 1ـ هریک از شاعران مورد نظر، در گزینش مخاطب بیشتر تحت‌تأثیر چه جنبه‌هایی از تجربه‌های شخصی بوده‌اند؟ 2ـ آیا تجربه‌های شخصی متفاوت، باعث تمایز سبک ایشان در گزینش مخاطب شده است؟ روش کار در این پژوهش به شیوه‌ی‌ استنتاجی بوده، ابتدا با مطالعه‌ی دقیق دیوان شاعران دوره‌ی مشروطه، انواع مخاطب با محوریت مخاطب درون متنی دسته بندی، تقسیم و تعریف شده است. سپس اطلاعات زندگی‌نامه‌ای این شاعران، به عنوان داده‌هایی برای مبحث تجربیات شخصی در نظر گرفته شده که این اطلاعات در چهار محور: خانواده، تحصیلات و مطالعات، اعتقادات و باورها، نقش‌های اجتماعی ارائه شده، تأثیر این تجربه‌ها در گزینش مخاطب درون متنی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتیجه‌ی پژوهش بیانگر آن است که تجربه‌های شخصی شاعران، موجب تمایز سبکی ایشان در گزینش مخاطب می‌شود؛ با دقت در چگونگی این گزینش می‌توان به اندیشه و جهان‌بینی هنرمند نزدیک‌تر شد. همچنین توجّه به ساختار و بسامد انواع مخاطب درون‌متنی، هویت مخاطب بالقوه یا آرمانی شاعر را نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of Intratextual Audience for Poems in Constitutional Period (Based on personal experience of poets)

نویسنده [English]

  • mohsen zolfaghari
چکیده [English]

The present paper discusses how the intratextual audience is selected based on the personal experiences of some prominent poets of the Constitutional era. The research questions are: 1. Which aspects of personal experiences did mostly affect the audience selection by the poets? 2. Did different experiences lead to distinction of style in selecting the audience? A deductive methodology is selected to carry out this research, in which different audience types; particularly intratextual ones are categorized and defined, once the works of the poets in Constitutional period are carefully studied. Then, the biographies of these poets are used as data providing personal experiences. The data is presented with focus on family, education and studies, beliefs and social roles, and the effect of these experiences on selection of intratextual audience are discussed. The result shows that personal experiences lead to differences in style when it comes to audience selection. A closes analysis of the method of selection reveals the thoughts and worldview of the artist. The structure and frequency of different intratextual audiences also show the identity of the poet’s potential or ideal audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poems in constitutional period
  • constitutional poets
  • personal experiences
  • Audience
  • intratextual audience