زمینه ها و نمودهای رمانتیسم در «بخارای من؛ ایل من»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی تهران

چکیده

در این مقاله، زمینه‌ها و نمودهای رمانتیسم در آثار داستانی محمد بهمن بیگی بررسی شده است. با وقوع تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران و آشنایی ایرانیان با ادب و فرهنگ اروپایی، در اواخر دوره مشروطه و دوران پهلوی، زمینه برای رواج آثار رمانتیک غربی و ترجمه‌های آن در میان ایرانیان فراهم شد. بهمن بیگی از یک سو تحت تأثیر فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه، از دیگر سو بر اثر ویژگی‌های شخصیتی، تجانس روحی، نوع زندگی در میان ایل، گرفتاری‌های دوران تبعید و دوری از خانواده، در نوشته‌های خود به مکتب رمانتیسم گرایش یافت؛ امّا از جنبه‌های افراطی رمانتیسم پرهیخت و با تلطیف ویژگی‌های آن، آثاری دل‌انگیز و دل‌نشین، که در مرز میان حقیقت و خیال هستند، به وجود آورد. جنبه‌های تخیلی و حقیقت‌نمایی آثار او، چنان در هم آمیخته‌اند که تمییز آن‌ها بسی دشوار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Backgrounds and Manifestations of Romanticism in “My Bukhara, My Tribe”

نویسنده [English]

  • alireza shabanlu
چکیده [English]

This paper discusses the grounds for and manifestation of Romanticism in fictions by Mohammad Bahman Beigi. Social and political developments in Iran and acquaintance with European literature and culture at the end of Constitutional period and in Pahlavi regime provided the necessary ground for popularity of Western Romantic works and their translation into Persian among Iranians. The influence of the sociopolitical atmosphere in the society, and the personal traits, spiritual homogeneity, tribal life style, the exile and distance from the family all led Bahman Beigi to the Romantic School. However, by purifying the features of this School, he avoided its radical aspects and created pleasant works which move between reality and imagination. The imaginative and real aspects of his works are so mixed that make their distinction difficult.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahman Beigi
  • Romanticism
  • Fiction
  • “My Bukhara
  • My Tribe”