نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 فارغ‌التحصیل دکتری از دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش پیش‌‌رو تبیین وجود نظام‌مندی در مفهوم‌سازی استعاری معرفت برپایۀ دریافت‌های دیداری در تمهیدات و نامه‌های عین‌القضات همدانی بوده است و نگارندگان کوشیده‌اند علاوه‌بر نشان‌دادن وجود انطباق استعاری میان مفاهیم حوزۀ معرفت و دریافت‌های دیداری و تبیین چگونگی این انطباق بگویند در کتب مذکور کدام استعاره‌های مفهومی بنیادین مدلول‌های دیداری را با معرفت انطباق می‌دهد. برای نیل به این هدف نگارندگان از چهارچوب نظری استعارۀ مفهومی بهره گرفته‌اند. مدعای پژوهش حاضر این بود که میان استعارۀ دانستن دیدن است و مجموعه مفاهیم حوزۀ معرفت سازگاری وجود دارد. هم‌چنین، در این پژوهش چگونگی انطباق اصطلاحات حوزه معرفت ـ رؤیت قلبی، نور، نور محمّدی و نور سیاه عزازیلی ـ براساس استعارۀ مفهومی دانستن دیدن است با حسّ بینایی بررسی شده است. دستاوردهای دیگر پژوهش نیز نشان داد در دستگاه فکری عین‌القضات نور و ظلمت و استعاره‌های مفهومی زیرمقوله‌ای این دو حوزه با استعاره دانستن دیدن است هم‌خوان است و مفهوم‌سازی از معرفت با ادراک‌های دیداری انطباق دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The systematicity in Metaphorical Conceptualization of knowledge Based on The Visual Perceptions in Eyn-al-Quzat’s Tamhidat & The letters: A Cognitive approach.

نویسندگان [English]

  • Alireza Hajiannezhad 1
  • mona babaee 2

1 Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD graduate of Tehran University

چکیده [English]

The aim of the present study is to explain the existence of systematics in Eyn-al-Quzat’s Tamhidat and the Letters in the metaphorical conceptualization of knowledge based on visual perceptions. To achieve this goal, the authors have used the theoretical framework of conceptual metaphor. The research claims that there is a compatibility between knowing is seeing metaphor, and that there is a set of concepts related to the field of knowledge. Also, based on the conceptual metaphor of knowing is seeing it has been examined that how the adaptation of the terms connected with the knowledge area including heart observation, light, Mohammed’s light and the Eblis’s black light with sight sense. Other findings of the study indicate that in the intellectual system of Eyn-al-Quzat the central issue of light and darkness and conceptual metaphors underlying it is consistent with the basic metaphor of knowing is seeing and the conceptualization of knowledge is consistent with visual perceptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual metaphor
  • Eyn-al-Quzat
  • conceptualization
  • knowledge
  • sense of sight