نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

ولادیمیر پراپ، فولکلورشناس روسی در نظریه‌ی ابداعی خود به بررسی ریخت شناسانه ی قصه های پریان روسی پرداخت. او باتوجه به طبقه بندی داستان ها که بیشتر براساس محتوا و درون مایه این داستان ها بود، رده بندی خود را برروی فرم و ساختار این داستان ها بنا نهاد. وی نخستین گام در تحقق فرضیه خویش را شناخت و تعیین عناصر ثابت و متغیر قصه ها دانست.

این مقاله، به بررسی و تحلیل ریخت شناسانه‌ی داستان موش و گربه‌ی شیخ‌بهایی می‌پردازد که از قصّه‌های تو در تو و چندین لایه تشکیل شده است، به‌طوری‌که این داستان در مجموع مرکب است از 34 داستان فرعی. این پژوهش بر اساس شیوه ی پژوهش های توصیفی کتابخانه‌ای و مبنی بر روش تحلیل محتوا و هرمنوتیک صورت گرفته است و سعی شده است بر مبنای اصول ریخت شناسی ولادیمیر پراپ، به تحلیل خویشکاری و تعیین بسامد و مقایسه‌ی تطبیقی آن‌ها پرداخته شود.

نتیجه بیانگر این است که در میان این داستان‌ها روابط بینامتنی محکمی وجود دارد. از سی و پنج حکایت این اثر، علاوه بر ۳۱ خویشکاری پراپ، هفت خویشکاری در این مقاله برای اوّلین‌بار مورد بحث قرار گرفته است. که عبارتند از: خویشکاری های فرار، شایعه پراکنی ، التزام کردن، تهدید کردن، مخفی شدن، شرط بندی و طرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critique and analysis of Sheikh Baha'i's rat and cat self-reports based on Vladimir Propp's theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ibrahim Maalmir
  • Fateme Hooshangi

Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

In his innovative theory, Russian folklorist Vladimir Propp examined the morphology of Russian fairy tales. Based on the classification of the stories, which was mostly based on the content and theme of these stories, he based his classification on the form and structure of these stories. He took the first step in realizing his hypothesis and identified the fixed and variable elements of the stories.

This article examines and analyzes the morphology of the story of a mouse and a cat-like cat, which consists of nested stories and several layers, so that this story is composed of a total of 34 sub-stories. This research is based on descriptive library research methods and content analysis and hermeneutics methods, and attempts have been made to analyze self-analysis and determine their frequency and comparative comparison based on the principles of Vladimir Propp's morphology. Be.

The result suggests that there is a strong intertextual relationship between these stories. Of the thirty-five anecdotes in this work, in addition to Propp's 31 autobiographies, seven autobiographies are discussed for the first time in this article. These include escapism, gossip, commitment, threats, concealment, betting, and rejection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheikh Baha'؛ i
  • story
  • mouse and cat
  • morphology
  • self-employment