نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه بیرجند

2 دانشیار زبان و ادبیات دانشگاه بیرجند

چکیده

رمان هنرمند یکی از زیر شاخه‌های رمان رشد و کمال به حساب می‌آید اما مسئله‌ی مهم این است که این زیرشاخه به ‌قدری قوی شده است که می‌توان برای آن مؤلفه‌های مخصوص به خود تعریف کرد. پژوهش حاضر تلاش دارد که به کمک دقت در عناصر ساختار رمان انگلیسی تصویر مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس و رمان ایرانی شما که غریبه نیستید اثر هوشنگ مرادی کرمانی، به روش توصیفی – تحلیلی مؤلفه‌ها و ویژگی‌های این نوع رمان را بررسی کند. این مؤلفه‌ها عبارت از: تکوین شخصیت هنرمند، شرح درونیات و حساسیت-های ذهنی هنرمند، ارائه‌ی دیدگاه هنرمند درباره‌ی هنر، نام بردن از ابزارهای هنری و آثار برجستگان، انفکاک فکری از خانواده و آغاز مهاجرت، است. چنین به نظر می‌رسد که این مؤلفه‌ها در اکثر نمونه‌های این نوع ادبی قابل شناسایی و تحلیل است و این رمان را می‌توان به عنوان یک نوع مستقل و نوپا از انواع رمان در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Typology of the A Portrait of the Artist as A Young Man and You Are Not a Stranger

نویسندگان [English]

  • zahra khosravi zargaz 1
  • akbar shayan seresht 2

1 phd student at Birjand University

2 Associate Professor of Language and Literature, Birjand University

چکیده [English]

Artist’s novel is one of the major and nearly independent subtypes of bildungsroman novel and a product of the genre’s development and modifications. The current research aims to introduce the novel’s features by focusing on the structural elements of an English novel, A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce and You’re No Stranger Here by Houshang MoradiKermani , and using a descriptive-analytical approach. In this type of novel, the stages of artist’s personality development, his mental concerns, and viewpoint regarding art are explained thoroughly. Also, in this novel, art tools and the titles of some prominent works of art are mentioned. The artist uses his art to serve the community and eventually, his especial way of thinking (against his family’s ideals) forces him to immigrate. In the final part of the novel, we occasionally see an artist writing his own life story. Although according to these features, you’re No Stranger Here is the best match for the English novel, apparently, these features can also be observed in most of the selected examples of this subgenre. However, the description of the artist’s personality development, his mental and social concerns, and his loyalty to art originality and importance are among the prominent features of this type of novel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel
  • literary genres
  • Comparative Literature
  • A Portrait of the Artist as a Young Man
  • you who are not strangers