نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه زبان و ادبیّات فارسی. دانشکده ادبیّات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران

2 گروه زبان و ادبیّات فارسی. دانشکده ادبیّات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران

چکیده

درج نظم و شعر در لابلای نثر فارسی قدمتی دیرینه دارد. با نگاهی به متون منثور کهن می‌توان دریافت که اغلب نویسندگان بعد از تولد شعر فارسی به این آمیختگی تمایل داشته‌اند؛ گویی ایشان بر تأثیر شعر بر روح مخاطب و اقناع ناشی از آن واقف بوده‌اند. انگیز‌ه‌های مبتنی بر اهداف ادبی و سیاسی_ اجتماعی سبب ورود شعر به متون منثور بوده است. با نگاه به فهرست کتاب‌های علوم بلاغی قدیم و جدید این موضوع نمایان شد که تاکنون بلاغیّون به انواع درج شعر در متون نثر که یکی از جنبه‌های زیبایی‌شناسانه است، آنچنان که باید نپرداخته‌اند. تنها اصطلاحی که نسبت به دیگر تعابیر، تناسب بیشتری با این فن دارد، "استشهاد" است؛ اصطلاحی عام که شامل درج آیه، حدیث، خبر و شعر در متن می‌شود. اصطلاحات دیگری نیز همچون حلّ، اقتباس، تضمین مطرح شده است که بنا بر تعاریف موجود، دقیقاً مربوط به شعر نیست. آمدن شعر در بین متن نثر انواع و قواعدی دارد که تاکنون کشف نشده و اصطلاحاتی نیز برای این انواع ارائه نشده است. نوشتار حاضر کوشیده است تا با بررسی متون منثور آمیخته به شعر در قرن هشتم به عنوان نمونۀ مورد تحقیق به سبب آنکه شعر فارسی در این قرن به اوج قلۀ رشد خود رسیده است، انواع درج شعر در بین نثر و اهداف آن را با ذکر نمونه هایی از این متون بیان نماید و تعاریف پیشنهادی خود را برای حلّ این مسأله ارائه دهد. اصطلاح پیشنهادی این نوشتار اصطلاح کاملاً فارسی و ادبی «شعرآمیزی» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Insertion of Persian poetry in prose texts (based on eighth-century prose texts)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Askari 1
  • Mahmood Barati Khansari 2
  • Hossein Aghahosaini 2

1 Persian literature group. Faculty of Literature and Humanities. University of Isfahan. Isfahan. Iran

2 Persian literature group. Faculty of Literature and Humanities. University of Isfahan. Isfahan. Iran

چکیده [English]

The inclusion of order and poetry in Persian prose lab has a long history. Motivations based on literary and socio-political goals have led poetry to enter prose texts. Looking at the list of old and new rhetorical science books, it became clear that rhetoricians have so far not paid enough attention to the types of poetry included in prose texts, which is one of the aesthetic aspects. The only term that is more appropriate to this technique than other interpretations is "martyrdom"; A general term that includes the inclusion of a verse, hadith, news and poem in the text. There are other terms such as solution, adaptation, guarantee, which according to the existing definitions, are not exactly related to poetry. There are types and rules of poetry in the text of prose that have not been discovered so far and no terms have been provided for these types. The present article has tried to study the prose texts mixed with poetry in the eighth century as a research sample because Persian poetry has reached the peak of its growth in this century, the types of poetry insertion in prose and its goals with examples Express these texts and provide their proposed definitions to solve this problem. The suggested term of this article is a completely Persian and literary term "poetic".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poetry
  • prose
  • order
  • insertion
  • martyrdom