نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 دانشیار دانشگاه پیام نور

چکیده

نقد روانشناختی شخصیت از جمله پژوهشهای جدید در حوزه داستان‌نویسی است. احمدمحمود(اعطا) (1381-1310ه.ش) در رمان «درخت انجیر معابد» با پرداختن به شیوه‌های جدید داستان نویسی از جمله: 1-توصیف ضدّ قهرمان2 -تفاوت در شخصیت پردازی3-جریان سیّال ذهن4-عدم قطعیت5-درهم آمیزی واقعیت و خیال و توصیف ذهنیات اشخاص، اثری متفاوت ایجاد کرده و به رمان‌های روانکاوانه نزدیک شده است.
یکی از نظریات جدید روانکاوانه در تبیین شخصیت، نظریه کارن هورنای است. وی از جمله روانکاوان پسافرویدی است که با مطرح‌کردن نظریه «تیپ‌های شخصیتی سه گانه» و «خود ایده‌آلی»، همچون آدلر به نقش موثّر اجتماع بر رفتار افراد تأکید ورزید. واکاوی رفتار شخصیت‌های رمان درخت انجیر معابد که تحت تأثیر اجتماع، دچار اضطراب و تنش‌های درونی می‌شوند قابلیت تطبیق با نظریه هورنای را دارد. از این رو نگارنده در این مقاله پس از پرداختن به جنبه‌های گوناگون نظریه هورنای، به بررسی مولّفه‌ «خودهای سه‌گانه فعلی، واقعی و خود ایده‌آلی» در یکی از شخصیت‌های اصلی رمان یعنی «فرامرز» که بیشترین نقش را در حوادث داستان داشته، پرداخته است.
شخصیت‌ یادشده پس از مواجه شدن با «خود فعلی»، با عوامل مخرّبی همچون تحقیر، بی‌اعتنایی، خشونت و اجحاف، دچار تضادّ اساسی شده و در اسارت خود ایده‌آلی و تبعات آن ؛یعنی توقعات عصبی، غرور و بایدهای عصبی قرار می‌گیرد و بیش از پیش بر اضطراب، خشم و افسردگی وی افزوده می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

psycology analyz of 'Self actulization and ideal self" in the novel "The fig tree of temples" from Horney's perspective.

نویسندگان [English]

  • azar akbarzade 1
  • fatemeh koupa 2
  • pedram mirzaei 3
  • narges mohammadi 3

1 payam noor university

2 Faculty member of Payam Noor University of Tehran

3 Faculty member of Payam Noor University of Tehran

چکیده [English]

ABSTRACT
Psychological critique of personality is one of the new researches in the field of storytelling. Ahmadmahmood (1310-1381) in the novel The Tree of Figures of the Temples by addressing new writing styles including: 1-Anti-heroic description 2- Difference in characterization 3- Flow of mind-body 4-Uncertainty 5-Smooth Reality and imagination, and the description of the person's minds, have produced different effects and are close to psychoanalytic novels.
One of the new psychoanalytic theories in describing personality is Karen Horney's theory. He is one of the post-war psychoanalyst who emphasized the role of the community in influencing people's behavior by introducing the theory of "triple personality types" and "self-ideal", such as Adler. The analysis of the behavior of the characters of the fig tree of the temples, which is influenced by the community, is subject to anxiety and internal stress, can be adapted to Horney's theory. Hence, in this article, after discussing various aspects of Horney's theory, the author explores the "current, real, and self-ideal triple virtues" component in one of the novel characters, "Faramarz", which is the most Has played a role in the events of the story.
Following the confrontation with the "present self", the personality faces a fundamental contradiction in destructive factors such as contempt, neglect, violence and impunity, and in its ideological captivity and its consequences: neural expectations, pride and neurology And more and more anxiety, anger and depression are added to her

کلیدواژه‌ها [English]

  • : self ideal
  • Superiority
  • Karen Hornay
  • Ahmadmahamood
  • fig tree of temples