کلیدواژه‌ها = نثر فارسی
نقد تعامل قدرت و دانش (جرم‌شناسی و مجازات) در برخی متون نثر فارسی با رویکرد فوکو

دوره 22، شماره 75، خرداد 1397، صفحه 129-151

10.22054/ltr.2018.8552

نازیلا فرمانی انوشه؛ حمیرا زمردی؛ منوچهر اکبری؛ میترا گلچین


بررسی عناصر انسجام متن در نفثةالمصدور بر اساس نظریّة هالیدی و حسن

دوره 19، شماره 63، خرداد 1394، صفحه 7-31

احمد امیری خراسانی؛ حلیمه علی‌نژاد


سرچشمه‌های جامی در داستان‌های بهارستان

دوره 16، شماره 52، شهریور 1391، صفحه 161-184

10.22054/ltr.2012.6582

وحید سبزیان پور