بررسی متون ادبی
بررسی سبک شناسانۀ حروف اضافه و معانی آن‌ها در قصاید خاقانی

ابراهیم یوسفی؛ محمد بهنام فر؛ سیدمهدی رحیمی

دوره 27، شماره 96 ، تیر 1402، ، صفحه 33-61

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.46912.2819

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی سبک‌شناسانۀ حروف اضافه در قصاید خاقانی است. حروف اضافه با توسّع معنایی گسترده‌ای که دارند به عنوان یکی از سازه‌های تأثیرگذار زبان، نقش تعیین­کننده‌ای در هویت ­بخشیدن به سایر عناصر زبانی از جمله اسم‌ها، فعل‌ها، صفت‌ها و قیدها دارند. پرداختن به معانی گوناگون حروف اضافه در ساخت‌های مختلف که نوعی ساختارشکنی ...  بیشتر