مفهوم «ولایت» در آثار فخرالدّین عراقی و عبدالغنی نابلسی

منصوره برزگرکلورزی؛ ناصر محسنی نیا؛ رضا چهرقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.53459.3095

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی مفهوم «ولایت» در آثار فخرالدّین عراقی و عبدالغنی النابلسی، به عنوان یکی از عناصر و مؤلفه‌های مهم و مطرحِ عرفان و تصوف اسلامی می‌پردازد و هدف از تطبیق آرای آنان، بیان میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌هاست. نتیجة این بررسی تطبیقی مفهوم ولایت در آثار عراقی و نابلسی که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، بیانگر ...  بیشتر