تحلیل مفهوم «شاعرانگی» در رمان «شازده احتجاب»

سینا بشیری؛ قدرت الله طاهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.49880.2946

چکیده
  پس از رواج خردگرایی و عقلانیت در رنسانس، در آثار ادبی مختلف، اهمیت مفاهیم شعر و شاعرانگی روز به روز کاسته ‌شد و هرگونه خردگریزی و «جنون» در چارچوب آسایشگاه‌ها محبوس گشت. نویسندگان مدرن نومید از نتایج و ثمرات خردگرایی غربی، به جنبه-های معنایی و ذهنی و غیرصوری شاعرانگی در ادبیات داستانی مایل شدند تا هم به مقابله با خرد حاکم بپردازند ...  بیشتر