بررسی ساخت روایی تاریخ جهان گشای جوینی با کاربست نظریه جهان متن

زینب طلایی؛ حبیب الله عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.57454.3249

چکیده
  خوانش میراث کهن فارسی و به ویژه روایت‌های تاریخی در پرتو نظریه‌های شناختی مانند نظریه جهان متن امری بایسته است؛ زیرا رویکردهای علمی جدید، فضایی برای شناخت دقیق و کشف زوایای پنهان متون فراهم می‌کند. در این جستار با روش تحلیلی- توصیفی نظریه جهان متن را در بررسی ساخت روایی جلد نخست تاریخ جهان‌گشای جوینی به کار بستیم و به این نتیجه رسیدیم ...  بیشتر

بررسی منابع و مآخذ احادیث مندرج در تاریخ جهانگشای جوینی

احمد خاتمی

دوره 12، شماره 35 ، خرداد 1387، ، صفحه 7-26

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2008.6446

چکیده
  در تاریخ جهانگشا، اثر مشهور علاءالدوله عطاملک جوینی (623- 681 ﻫ.ق) که بدون تردید یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های نثر مصنوع فارسی و از مهم‌ترین منابع تاریخی دوران مغول است. حدیث در کنار آیات قرآنی و اشعار و امثال عربی، جایگاهی ویژه دارد. مصنف در جای جای کتاب خود، به گونه‌ها و بهانه‌های مختلف به استشهاد و اقتباس از آیات و احادیث دست یازیده، ...  بیشتر