بررسی متون ادبی
مفهوم «ولایت» در آثار فخرالدین عراقی و عبدالغنی نابلسی

منصوره برزگرکلورزی؛ ناصر محسنی نیا؛ رضا چهرقانی

دوره 27، شماره 96 ، تیر 1402، ، صفحه 229-254

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.53459.3095

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی مفهوم «ولایت» در آثار فخرالدین عراقی و عبدالغنی النابلسی به عنوان یکی از عناصر و مؤلفه‌های مهم و مطرحِ عرفان و تصوف اسلامی می‌پردازد و هدف از تطبیق آرای آنان، بیان میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ه است. نتیجة این بررسی تطبیقی مفهوم ولایت در آثار عراقی و نابلسی که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، بیانگر این ...  بیشتر

سیر و تطور نظریة «عشق» در آرا و اندیشه‌های عرفانی‌ـ فلسفی روزبهان و ابن‌دبّاغ

بهمن نزهت؛ علیرضا مظفری؛ سمیه جبارپور

دوره 22، شماره 76 ، شهریور 1397، ، صفحه 32-7

https://doi.org/10.22054/ltr.2018.8831

چکیده
  «عشق» مهم‌ترین مقولة ادبیات عرفانی است که گسترة مفهومی آن از چهارچوب پدیدارهای هستی تا فراسوی عالم حس فراتر رفته‌است و بیشتر اندیشه‌های متعالی حکما و عرفای اسلامی در این مقوله متجلی شده‌است. در این میان، سه رویکرد مهم فلسفی، عرفانی و رویکردی که حدّ فاصل این دو است، طیف‌هایی از خیال و اندیشة خود را برای تبیین و تشریح مقولة ...  بیشتر