بررسی و تحلیل تأثیر خودشیفتگی در اشعار مهدی اخوان ثالث

سارا پارسائی جهرمی؛ دره دادجوی توکلی؛ محمدعلی گذشتی؛ شیرین کوشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.51361.2999

چکیده
  مهدی اخوان‌ثالث، شاعر نامدار معاصر است که در قالب‌های مختلف شعری طبع‌آزمایی نموده است. شخصیت فراز‌‌نِگَر، آرمان‌طلب و خودشیفته‌ی وی، دارای ابعاد ویژه و درخور بررسی است. پژوهش، پاسخگوی این پرسش‌ است که آیا خودشیفتگی بر کیفیت و کمیت تصویرپردازی‌های اخوان تأثیر چشم‌گیر داشته است؟ در جستار حاضر، علل روان‌شناسانه‌ی سرایش اشعار ...  بیشتر