بررسی متون ادبی
تحلیل تأثیر خودشیفتگی در اشعار مهدی اخوان ثالث

سارا پارسائی جهرمی؛ دره دادجوی توکلی؛ محمدعلی گذشتی؛ شیرین کوشکی

دوره 27، شماره 96 ، تیر 1402، ، صفحه 305-336

https://doi.org/10.22054/ltr.2021.51361.2999

چکیده
  مهدی اخوان­ ثالث، شاعر نامدار معاصر است که در قالب­های مختلف شعری طبع­آزمایی کرده است. شخصیت فراز­­نِگَر، آرمان­طلب و خودشیفتۀ وی، دارای ابعاد ویژه و درخور بررسی است. پژوهش، پاسخگوی این پرسش­ است که آیا خودشیفتگی بر کیفیت و کمیت تصویرپردازی­های اخوان تأثیر چشمگیر داشته است؟ در جستار حاضر، علل روان­شناسانۀ سرایش اشعار ...  بیشتر