داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

دانلود لیست داوران سال 1398

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
زهرا ابوالحسنی چیمه دانشیار زبان شناسی همگانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، تهران، ایران
زهرا ابوالحسنی چیمه دانشیار زبان شناسی همگانی مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، تهران، ایران
سیده مریم ابوالقاسمی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسین آریان استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان، ایران
عبدالمجید ارجمندی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
اورنگ ایزدی استادیار فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
داوود اسپرهم دانشیار دانشگاه علاّمه طباطبائی(ره)،
ابوالقاسم اسماعیل پور استاد زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
طاهره ایشانی استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، تهران، ایران
سمیه آقابابایی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
منوچهر اکبری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهرداد اکبری استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، اراک، ایران
حسن اکبری بیرق دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
عبدالله آلبوغبـیش استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهره الله دادی دستجردی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حجت اله امیدعلی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، اراک، ایران
عیسی امن خانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان، گلستان، ایران
محمد آهی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
علی اصغر باباسالار استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین بیات استادیار زبان و ادبیات فرسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمد حسین بیات استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهادر باقری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
فرزاد بالو استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
غفار برجساز استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
حسن بساک دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
محمود بشیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمیدرضا بصیری استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
خلیل بیگ‌زاده دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
محمد بهنام فر استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
سیداحمد پارسا استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
منصور پیرانی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
اسماعیل تاجبخش استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
منصوره تدینی استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران
علی تسلیمی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
احمد تمیم داری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نجم الدّین جبّاری استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمد امیر جلالی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مریم جلالی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
منوچهر جوکار دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مرتضی چرمگی عمرانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام‌نور
امیر چناری استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احسان چنگیزی استادیار زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهرا حیاتی استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
محمدرضا حاجی آقا بابایی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا حاجیان نژاد دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
الهام حدادی مدرس مدعو زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد علی حیدری دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن حیدری استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، اراک، ایرن
علی حیدری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
مرتضی حیدری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
مریم حسینی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
عبدالله حسن زاده میرعلی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
محمدحسن حسن زاده نیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد حسن حسن زاده نیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کاووس حسن لی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
محمد خاکپور دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
ابراهیم خدایار دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد علی خزانه دارلو دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
محمد خطیب استاد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
شهلا خلیل اللهی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد، تهران ، ایران
احمد خواجه‌ایم استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، خراسان رضوی، ایران
عصمت خوئینی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مهدی دادخواه تهرانی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدمهدی دادرس استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
یاسر دالوند دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جناب آقای دکتر دانش بررسی متون ادبی استادیار زبان و ادبیات فارسیدانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرن
نجمه درّی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
کاظم دزفولیان استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید محمد دشتی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران
مهدی دشتی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مصطفی دشتی آهنگر عضو هیئت علمی/ دانشگاه ولایت
فرهاد دیوسالار استادیار زبان وادبیات عربی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
محسن ذوالفقاری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، اراک، ایران
حسن ذولفقاری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد راغب استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید مهدی رحیمی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
امین رحیمی استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اراک، اراک، ایران
ابراهیم رحیمی زنگنه استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
عاتکه رسمی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، آذربایجان، ایران
احمد رضایی جمکرانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
قدسیه رضوانیان دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
مسعود روحانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
مهسا رون استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
سید مهدی زرقانی استاد زبان وادبیات فارسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
ساره زیرک استادیار زبان و ادبیات فارسی، ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ناصرقلی سارلی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
غلامرضا سالمیان دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
علی اکبر سامخانیانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
رضا ستاری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
سید علی سراج استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
منظر سلطانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
علی سلیمانی مدرس و دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
محمد شادروی منش استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
جلیل شاکری استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران
حوریه شیخ مونسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
قهرمان شیری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مریم شریف نسب استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
علیرضا شعبانلو استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
حمیدرضا شعیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران
یدالله شکری استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
رضا مراد صحرایی دانشیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رقیه صدرایی استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کورش صفوی استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سهیلا صلاحی مقدم دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
شیرزاد طایفی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران
یحیی طالبیان استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
قدرت الله طاهری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سیّدمهدی طباطبایی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
اسحاق طغیانی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فرهاد طهماسبی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
حبیب الله عباسی استادزبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
زهرا عباسی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سپیده عبدالکریمی استادیار زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدامیر عبیدی نیا استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
علی اکبر عطرفی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائیف تهران، ایران
علی اکبر عطرفی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
ذوالفقار علامی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
حسین علیقلی زاده استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
عبدالحسین فرزاد دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
نوید فیروزی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران
مهدی فیروزیان حاجی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
احمد فروزانفر استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
نسرین فقیه دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
حسین فقیهی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
غلامعلی فلاح دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
غلامرضا فولادی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز داراب
محمد فولادی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
سعید قاسمی پرشکوه دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسینعلی قبادی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
یحیی کاردگر دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
غلامرضا کافی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
بیژن کرمی میرعزیزی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
میر جلال الدین کزازی استاد زبان وادبیات فارسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
محمدکاظم کهدویی دانشیارزبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
عطاالله کوپال دانشیار زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
مصطفی گرجی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
ارسلان گلفام دانشیار زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
راحله گندمکار استادیار زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمدرضا یلمه ها استاد زبان و ادبیات فارسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران
تیمور مالمیر استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
تیمور مالمیر استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمد ابراهیم مالمیر دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
محبوبه مباشری دانشیر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
امید مجد دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی محبّتی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
مرتضی محسنی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
فاطمه محسنی گردکوهی استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
ابراهیم محمدی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
ابراهیم محمدی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
علی محمدی آسیابادی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد، شهرکرد، ایران
عباس محمدیان دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، مشهد، ایران
یوسف محمدنژاد عالی زمینی دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
معصومه محمودی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران
فاطمه مدرسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
ایوب مرادی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
سیّد علی‌اصغر  میرباقری‌فرد استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهان
پدرام میرزایی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
مرتضی میر هاشمی
غلامرضا مستعلی پارسا دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، ایران
رحمان مشتاق مهر
علیرضا مظفری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
شهرت معرفت استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران
فرشته میلادی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرشته میلادی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین ملانظر دانشیار مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجتبی منشی زاده دانشیار زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علیرضا منوچهریان دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد رضا موحدی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
معصومه موسایی باغستانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیده زهرا موسوی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، اراک، ایران
سهیلا موسوی سیرجانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
امیر مومنی هزاوه استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
رضا ناظمیان استاد زبان و ادبیات عربب دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهمن نامور مطلق استادیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علیرضا نبی لو استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
محمد رضا نجاریان استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
اسماعیل نرماشیری دانشیار دانشگاه ولایت، ایرانشهر، زاهدان، ایران
بهمن نزهت دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
بهمن نزهت دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
امیر نصری دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عبدالله نصری دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عفّت نقابی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مهدی نیک منش دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
علیرضا نیکویی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
ناصر نیکوبخت استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
الیاس نورایی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
حامد نوروزی
روح الله هادی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عبدالله واثق عباسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
بتول واعظ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد رضا یوسفی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران
عباسعلی وفایی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران