نمایه نویسندگان

آ

ا

 • افراشی، آزیتا نگاهی به مسئله ی با هم آیی واژگان [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 73-81]
 • افراشی، آزیتا نگاهی به شفافیت و تیرگی معنایی در سطح واژه های مرکب [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 61-74]
 • افراشی، مهرداد بحثی دربارۀ فرضیه نسبیت زبانی در گویش باصری فارس [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 83-98]

ب

ح

 • حائری، محمدحسن رند هند [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 61-71]
 • حسینی، سیدمحمد تأثیر قرآن و فرهنگ اسلامی در زبان و ادب فارسی تا سدۀ پنجم هجری [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 19-34]
 • حسینی، مریم سیری در گلچین های شعر معاصر فارسی [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 99-108]
 • حق بین، فریده بررسی میزان طبیعی بودن نظام تصریفی زبان فارسی بر مبنای نظریه صرف طبیعی [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 75-95]

د

ذ

 • ذبیح نیا، آسیه پیوند بزرگان و پهلوانان در شاهنامۀ فردوسی [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 121-124]

ر

 • راسخ، محمد ساخت منطقی و طرح یک مسئله [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 193-203]

س

 • سجودی، فرزان شعر نو، شعر کهن؛ وجوه اشتراک و افتراق [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 125-133]

ش

 • شقاقی، ویدا بررسی التقای مصوت ها ودر زبان فارسی؛ تکواژ میانجی یا واج میانجی؟ [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 1-14]

ص

 • صدقی، احمد برخی از ایده در حضور یا عدم حضور UG در کسب L2 [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 1-16]
 • صفوی، کوروش نگاهی گذرا به اصطلاح «عروض و قافیه» [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 47-60]
 • صفوی، کوروش معرفی اجمالی معنی شناسی منطقی [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 143-181]

ع

 • عبادیان، محمود گرایش های ادب فارسی در عصر قاجار [دوره 4، 7.8، 1378، صفحه 35-46]
 • عریان، سعید آفرین پیمان پهلوان یا پیمان کد خدایی [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 49-60]

ف

 • فرخنده، پروانه پیشینۀ فرآیند اشتقاق از دیدگاه دانشمندان مسلمان [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 105-123]

ک

م

 • محمودی، بهروز تکواژ «خانه» و عملکرد معنایی آن در ساخت واژه زبان فارسی [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 183-191]
 • ملانظر، حسین شباهت واژه ها در زبان های فارسی و انگلیسی [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 135-141]
 • موسایی، معصومه تصحیح چهار بیت از «سعدی» براساس سنت های ادبی [دوره 4، 9.10، 1378، صفحه 97-104]

ن