نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در بیتی شگرف در شاهنامه، آسمان از گونه یاقوت سرخ شمرده شده است. در این جستار، پیشینه‌ی باورشناختی پیوند آسمان با سنگ کاویده و باز نموده شده است؛ زیرا ساختار بیت از دید معنی‌شناسی به گونه‌ای است که نمی‌توان پیوند آسمان با یاقوت را نکته‌ای پندارشناختی دانست و گونه‌ای از مانندگی به شمار آورد. یاقوتینگی آسمان، بر این پایه در جستار «یاقوت آسمان» بررسی و کاویده شده است. ز یاقوت سرخ است چرخ کبود نه از آب و گرد و نه از بادرو دود

عنوان مقاله [English]

Ruby of the Sky

نویسنده [English]

  • mirjalalodin kazazi

چکیده [English]

In a profoundly impressive verse in Shahnameh, sky is likened to red ruby. The present paper is attempted to probe into the background of the conventional belief regarding the relationship between sky and stone, for the semantic structure of the verse is composed in such a way that it is not possible to consider this relationship as being a conceptualistic viewpoint so that one may establish some sort of similarity between the two. And this phenomenon lays the foundation of the present paper.