نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

عالم عرفان، عالم وحدت و یکرنگی است. صائب با اصل وحدت بخش عرفانی همة پدیده‌های هستی را با همة تناقض‌ها و اضدادش به زیبایی در کنار هم می‌نهد و کیفیت و حالت آن ها را در زندگی روزمرة بشر به صورت زنده و نمادین بیان می‌کند. صائب در اشعار خود با به کارگیری نمادهای عرفانی و واژگان فنی صوفیه، صور خیال شاعرانه و مفاهیم ذهن گرایانة خود را به شکل هنری بیان می‌دارد. در حقیقت موضوع عرفان در شیوة شاعری او اصلی وحدت بخش و زیبایی شناختی دارد و بر بیشتر اشعار او سایه افکنده است. تصور شاعرانه و هنری صائب از واژگان فنی صوفیه، فضاها و زمینه‌های مناسبی را در غزل‌های او فراهم می‌آورد تا او با این شیوة خاص به خلق معانی و مضامین غیر متعارف و بدیع - که از مختصات ویژة سبک هندی است – بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mystical symbolism in the poetry of Sa'Ib of Tabriz

نویسنده [English]

  • bahman nezhat

چکیده [English]

Mysticism is the world of unity and sincerity. Through using the unity principle of mysticism, Sa'ib gracefully juxtaposes all phenomena with their paradoxes and opposites, and articulates their qualities and conditions in vibrant and symbolic manner. In his poetry, Sa'ib, by means of mystical symbolism and technical words of the Sufi, artistically expresses poetic imaginations and intellectual concepts. In fact, the subject of mysticism is a unifying and aesthetics principle, overshadowing most of his poems. The poetic and elegant imaginations of Sa'ib have led to the formation of the appropriate ambiences and backgrounds in his ghazals, enabling him to create idiosyncratic and unique themes and concepts, which are specific features of the Hindi style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor
  • Sa'ib
  • aesthetics
  • symbol
  • Stylistics
  • Mysticism
  • image