جستجوی کمال خودشناسی در تعلیمات عرفانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه

چکیده

چند سالی است که «مهارت‌های زندگی» در همة دنیا مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما نیز اخیراً آموزش این مهارت‌ها به عنوان واحدهای درسی در سطوح مختلف آغاز گردیده است. سازمان بهداشت جهانی پنج زوج مهارت تعریف کرده که در این میان، خودشناسی مهم‌ترین آن هاست و همة مهارت‌های دیگر با تحقق آن شکل می‌گیرد. خودشناسی را اشراف هر فرد به نقاط ضعف و قدرت خویش می‌دانند. به نظر می‌رسد آنچه به عنوان خودشناسی در ادبیات عرفانی ما مطرح شده، بسیار کامل‌تر از این تعریف است. در این نوشتار به دنبال آشکار ساختن ویژگی‌های این مهارت در تعلیمات عرفانی هستیم. عرفا با ترسیم تصویری روشن از انسان کامل اصول خودشناسی را بیان می‌کنند. از نمونه‌های متناقض نمای بسیار زیبا در عرفان، دستیابی به چنین خودشناسی پویایی است. عرفا برآنند که با عشق ورزیدن به همة جلوه‌های پروردگار در کائنات و در پرتو مستی از «شراب طهور عشق الهی» می‌توان به شناخت خود دست یافت. در واقع، خودشناسی به دنبال بیخودی حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seeking for self-awareness skill in Mystical taughts

نویسنده [English]

  • homa mirzavaziri
چکیده [English]

“Life skills” have been the subject of investigation in recent years. These skills have also been offered in educational materials in different levels in our country. World Health Organization has defined five pairs of skills among which self-awareness is the most important one. Self –awareness refers to one’s weaknesses and Strengths and all other skills are achieved if it is fulfilled. It seems what is introduced as self-awareness in our Mysti- cal literature is much more extensive than assumed. To explain principles of self-awareness, mystics offer a clear image of perfect man. Reaching such a dynamic self-awareness is one of the beautiful paradoxes in mysti- cism. In mysitcs’ view, by adoring all manifestations of God in the entire universe and being drunk of “pure wine of divine love”, getting aware of oneself will be fulfilled. In deed, self-will happen after self-ignorance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-awareness
  • Life skills
  • Mysticism
  • psychology