نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عین القضاة همدانی در نامه شصت و پنجم از نامه های خود در بحث از واجب و مستحب و حرام ... گوید: و بعضی - کارها- بود که نه واجب ضروری بود، اما کردنش به نسبت با مقصود، او به از نا کردن بود. چون اشعار تازی بسیار یاد گرفتن، چه اگر اشعار یاد نگیرد، از نامه نوشتن به تازی باز نماند. اما آن به بود که یاد گیرد تا مکتوبات او موشح بود به اشعار عربی ، و این قسم را در زبان شرع مستحب خوانند یا مندوب . همدانی خود به این مستحب عمل نموده ، و نامه های او مناسب حال و مقال مشحون از اشعار زیبا و لطیف عربی است . نگارنده این سطور در این مقاله با بضاعت مزجاة خود به ترجمه و تعیین منابع و مستندات اشعار عربی نامه های عین القضاة پرداخته و امیدوار است خوانندگان فاضل هر سهو و زلی که مشاهده نمایند با عین رضا و نظر خطا پوشی ملاحظه فرمایند و از تذکار دریغ ننمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Arabic Verses of 'Eynolqozzat-e Hamedani's Letters

نویسنده [English]

  • saeed vaez

چکیده [English]

In his 65'h letter, 'Eynolgozzat-e Hamedani discusses the terms "Vajeb" , "Mostahab" , and "Haram" as follows: "There are certain conducts , which are not Vajeb (=necessary), however performing them would be preferable, such as learning Arbic poetry, for , if one doesn't , one will not be able to write letters in Arabic" . Following his own principle, Hamedani's letters are filled with a large number of beautiful Arabic poems. ornamented with subtleties. This type of verses will be discussed in the presint pape