نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

واج یک عنصر پایه است که از تقطیع کلام حاصل می شود. واج به عنوان یک طبقه در نظر گرفته می شود و نه یک عنصر ساده. این واقعیت با تحلیل قیاسی و سطوح بالاتر نشان داده شده است. واج ها دریافته های مختلف دارای نماد های آوایی متفاوتند. نمادهای آوایی واج ها نسبت به هم در وضعیت توزیع تکمیلی هستند و بنابراین ممیز معنا نیستند. از سوی دیگر واج ها می توانند ممیز باشند و در آن صورت در وضعیت توزیع مشابه اند. ممکن است زبان ها دارای فهرست های واجی مشابه باشند لکن توزیع شان تفاوت داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On the concept of phoneme A look farsi

نویسنده [English]

  • ataolah maleki

چکیده [English]

Phoneme is a basic element which results from the segmentation of utterances. It is considered as a class rather than an entity . this fact is shown through a rather oblique analysis of a higher level , i. c. morphology . Phonemes have different phonetic representations in different contexts . Two phonetic realzations of a phoneme are in complementary distribution ,because they occur in mutully exclusive environment. If they .on the other hand , contrast, they arc said to be un parallel distribution. World languages may include similar lists of phonemes with different Distri bu lions.