نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

در این جستار کوشش بعمل آمده تا به اختصار؛ دورۀ درخشان تصوف و عرفان عصر باباطاهر (سدۀ پنجم) ارایه شود. مطالب مقاله در سه بخش گفته آمده است که عنوان های آن ها به قرار زیرین است: الف)- معرفی شخص باباطاهر و بررسی عرفان و تصوف سدۀ پنجم. این بخش خود در سه قسمت نگاشته آمده است که عناوین آن ها چنین است: 1- معنی عرفات و تفاوت آن با تصوف 20 بیان این نکته که دانش عرفان، دانش شخصی (علم حضوری) است، بنابراین، این دانش نه خطا بردارد، نه قابل انتقال به غیر باشد 3- دورنمایی از عرفان و تصوف از سدۀ دوم و بیان چون و چندی آن در این زمان ب)- معفی باباطاهر عریان و تنی چند از صوفیان و عارفان معاصروی. این بخش در دو قسمت نوشته آمده است: 1- معرفی مشایخی که روش تصوف زاهدانه داشتند. از این فرقه چهار تن از صوفیان سترگ با ذکر برجسته ترین آثارشان معرفی شده اند 2- معرفی عارفانی که مسلک عرفان عاشقانه داشتند، از این دسته نیز به شناساندن چهارتن بسنده شده است. ج)- نتیجه گیری کلی از شیوه های عرفانی عارفان آن زمان. این بخش نیز در دو مرحله نگاشته آمده است: 1- ذکر نمونه هایی از باورهای آن چهار صوفی که روش تصوف زاهدانه داشتند؛ نتیجه گیری و تحلیل باور داشت های ایشان و بررسی زهد و عبادت منفی و مثبت 2- ذکر نمونه هایی از برجسته ترین آثار چهارتن دیگر از عارفانی که هم فکر باباطاهر بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The present study attempts to briefly depict the splendid era of BABATAHER-E-ORIAN

نویسنده [English]

  • mohamadhosein bayat

چکیده [English]

1 - Introduction of BABATAHER and analysis of Erfan and in the fifth century; the latter itself is comprrisedof three sections: a) The concept of Erfan as well as the differences existing between Erfan and Sufism. b) Erfan a most private personal knowledge, intransferable to others. c) A perspective of "Ertan" and "sufism" in the second century along with some dicriptions. - Introduction of BABATAHER-E-ORIAN and a number of his This section, too, is comprised of l\VO sections: a) Introducing those who bclivcd in four eminent figures from this school and some of their most brilliant works. b) The author has contented himself to introducing four celebrities from this school. - General conclusion on the basis of mystical methods. This is divied into two parts: in part a some of the beliefs of the four mystics mentioned above arc pointdc out, analying the concept of piosity as well as the positive and the negative aspects of worship ans religious devotion. In part b some of the most glorious works of those four mystics who belong the same school arc pointed out. At the end a conclusion is provided concerning the pioneers of this school and the method they had adopted in their practice. Generally speaking, in this section the worldviews of these pioneers are introduced by referring to their works; attempts have been made to prove that these grest people saw nothing but God in the world. Attempts have also been made to prove their vicwpionts and hence their optimism and beliefs in existence