شباهت واژه ها در زبان های فارسی و انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

زبان درختی می ماند که ریشه دارد و رشد می کند. شاخ و برگ تازه می یابد. رشد درخت زبان به دو شیوه اصلی صورت می گیرد یکی درونی، دیگری بیرونی یعنی با پیوند خوردن با شاخه و جوانه درخت دیگر. برخی این پیوند با بیرون را طبیعی نمی پندارند و با آن مخالفت می کنند. یکی از دلایل آنها این است که این تداخل می تواند ماهیت و طبیعت تنه اصلی زبان را از بین ببرد و در نتیجه رابطه وضعیت فعلی زبان با گذشته آن قطع شود. دو زبان فارسی و انگلیسی چون عضو خانواده زبان هند و اروپایی هستند و نیز به دلیل وام گیری از یکدیگر (و یا از زبان های واسطۀ دیگر)، شباهت هایی در واژه های آنها یافت می شود
1- علت و ریشه این شباهت ها در کجا قرار دارد؟ پنج حالت برای ریشه این شباهت ها متصور است: الف- زبان فارسی از زبان انگلیسی به طور مستقیم یا با واسطه برخی از واژه ها را وام گرفته است. که آنها را واژه های دخیل انگلیسی در فارسی می نامند. ب- زبان انگلیسی از فارسی به طور مستقیم یا واسطه وام گرفته است، یعنی واژه های دخیل فارسی در انگلیسی هستند. ح- فارسی و انگلیسی هر دو، واژه های شبیه را از زبان سومی وام گرفته اند. د- برخی از این واژه ها از ریشۀ مشترک هر دو زبان نشأت گرفته است و نشانگر این واقعیت است که این دو زبان از خانواده زبان های هند و اروپایی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Similar words in Persian and English

نویسنده [English]

  • hosein molanazar