نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

شهر باستانی و تاریخی کرمانشاه سخنوران و نویسندگانی چیره دست و هنرآفرین را د دامن پر مهر خویش پرورده است؛ نامدارانی چون: محمدباقر میرزا خسروی، حسینقلی خان سلطانی، میرزا احمد الهامی، میرزا محمد جواد جلیلی نام بردار بشاب، میرزا قهرمان تبرایی، سید عبدالکریم غیرت، اسدالله جاودانی نامی به محرم. از آن میان، میرزا قهرمان تبرایی به ویژه در سروده های دینی نامی برآورده است. میرزا قهرمان، از دوستاران و ستایندگان پاک خاندان بوده است و از آن روی که بیزاری خویش را از آنان که خاندان را دشمن می دارند آشکارا نشان داده باشند، نامی هنری تبرایی را برگزیده بوده است. هر چند میرزا قهرمان، دانشی چندان نیاندوخته بوده است، از سخنسرایان و ادبدانان خوشگوی و ترزبان شمرده می آید. او را چامه ها و در پیوسته هایی است که بیشتر در ستایش بزرگان دین سروده شده است. از این روی، به ستایندگی خاندان نام برآورده است. محم باقر میرزا خسروی که خود از سخنوران و نویسندگان تواناست و از پیشتازان داستان نویسی به شیوه نو، در دیباچه گزیده ای از دیوان شاعر که در سال 1317 هجری قمری به چاپ سنگی رسیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

House admirer

نویسنده [English]

  • mirjalalodin kazazi