نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

3 عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

4 دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان

چکیده

از دیدگاه نظامی سخن و شعر تنها ابزاری برای گفتگو و خلق زیبایی نیست بلکه جایگاهی فراتر از آن در دستگاه آفرینش بر عهده دارد. از این رو وی علاوه بر خلق آثار ممتاز ادبی از منظر زیبایی شناسی، همواره در پی تبیین مسائل مهم هستی شناسی و آموزش مبانی اندیشه ورزی درباره نظام هستی و مراتب وجودی آن است. در این سیستم فکری، شعر، شاعر و شاعرانگی بخشی مهم از مراتب هستی در دو ساحت آفرینشگری و تداوم هدف انبیا از منظر آگاهی بخشی به شمار می آیند و در خدمت امور قدسی و در راستای نظام عالی آفرینش جزو مهمترین مراتب هستند. هدف اصلی جستار حاضر این است که ارتباط دیدگاه های کلامی نظامی را با دیدگاه های ادبی وی تبیین کند. از این رو نخست دیدگاه کلامی نظامی را در دو محور آفریدگار هستی و نحوه آفرینش و سلسله مراتب هستی به اختصار بیان کرده ایم تا از این طریق و در مرحله سوم، جایگاه شعر و شاعر در نظام هستی و اهمیت و اغراض شاعر و رسالت شاعری در این نظام فکری تبیین گردد و دیدگاه کلامی – ادبی نظامی بر این اساس روشن شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review and Analysis of Nezami Ganjavi's Theological-literary view

نویسندگان [English]

  • mahdi Mohabbati 1
  • Amir Momeni Hezaveh 2
  • gorban valayi 3

1 zanjan university

2 Academic Member of Department of Persian Language & Literature, Faculty of Human Sciences, University of Zanjan

3 Academic member of persian language and literature of zanjan university

چکیده [English]

From Nezami's point of view, speech and poetry are not only a means of dialogue and Beauty creation , but a place beyond the Creation system. Therefore, in addition to creating outstanding literary works from an aesthetic point of view, he always seeks out the important issues of ontology and the teaching of the fundamentals of thinking about the system of being and its existential levels. In this system of thought, poet, poetry and Say poetry are an important part of being in the two areas of creation and continuation of the Purpose of the Prophets in terms of awareness and serving the sacred things and in the framework of the Supreme Creation system are among the most important. The main purpose of the present essay is to explain the relationship between Nezami's theological views and his literary views. Therefore, firstly, the theological view of the Nezami is in two axes of the creator and the way of creation and hierarchy of existence, in this way, and in the third stage, the position of poetry and poet in the system of being and the importance and purpose of the poet and poet's mission in This intellectual system is explained and the theological-literary viewpoint of the Nezami is explained on this basis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nezami Ganjavi
  • theology
  • the system of being
  • poetry