نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

برای نقد یک اثر هنری روش‌های مختلفی وجود دارد که منتقدین با به کارگیری آن‌ها به نقد و تحلیل آثار هنری و ادبی می‌پردازند. تا به امروز، نقدهای صورت گرفته بیشتر متوجة دنیای بیرون نویسنده، نفس اثر به تنهایی و همچنین اِعمال نفوذ نویسنده بر داستان بوده‌ است. این پژوهش سعی دارد یافته‌‌های مطالعات روان‌شناختی دربارة‌‌ ضمیر ناخودآگاه جمعی و استفاده‌ از محتویات و امکانات آن‌، در خلق اثر هنری را بررسی کند؛ از این‌رو هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این سوال است که‌ عوامل و عناصر متعلق به‌ ضمیر ناخودآگاه در ادبیت یا‌ بخشیدن حیثیت ادبی به «دا‌» و «کلیدر»‌ چه نقشی داشته است؟ این پژوهش به شیوه تحلیل اسنادی و روش تحلیلی - توصیفی انجام گرفته است. نتیجه نشان می‌دهد که هر متنی با هر سطحی نمی‌تواند بستر مناسب و شرایط لازم‌ برای ایفای نقش کهن‌الگوها و اساطیر را در خود‌ فراهم سازد‌. متونی که تنها‌ پروردة عقل و حواس پنجگانه باشد، نمی‌توانند پا را فراتر از عقل بگذارند؛ این در حالی است که هر چه حس و تخیل آزادتر گذاشته شود، متنی ادبی‌تر و از لحاظ اساطیری، غنی‌تری در اختیار خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

study seeks to examine the findings of psychological studies on the collective subconscious mind and the use of its contents and possibilities in the creation of a work of art

نویسنده [English]

  • HADIS Hatami

UNIVERCITY SHAHED

چکیده [English]

There are various methods for criticizing a work of art that critics use to critique and analyze works of art and literature. Today most critics have focused on the outside world of the author the work itself as well as the author's influence on the story. This study seeks to examine the findings of psychological studies on the collective subconscious mind and the use of its contents and possibilities in the creation of a work of art; Therefore, the main purpose of this research is to answer the question: what role did the factors and elements belonging to the subconscious mind play in literariness or in giving literary status to "Daa" and "Kaleydar"? This research has been done by documentary analysis method and descriptive analytical method. The result shows that not every text with any level can provide the appropriate context and conditions for playing the role of archetypes and myths. Texts that are only the product of the intellect and the five senses cannot go beyond reason; However, the freer the sense and imagination, the more literary and mythologically rich the text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective subconscious
  • archetype
  • adversity
  • literariness