نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بررسی و تحلیل خاطره‌نگاری ادبی در آثار نیمایوشیجچکیده

خاطره و خاطره‌نگاری یکی از راه‌های شناخت بیشتر حوادث و رویدادهای تاریخ معاصر ایران است و همواره در تاریخ ادب فارسی، شاعران و نویسندگان بسیاری از این گونة ادبی، برای بیان اندیشه‌ها و افکار خود استفاده کرده‌اند. علی اسفندیاری، نیمایوشیج، یکی از شاعرانی است که سروده‌های او، در زمرة خاطره‌نگاری ادبی قرار گرفته است. این نوشتار بر آن است تا با بررسی آثار نیمایوشیج، برخی ویژگیهای محتوایی این خاطرات را بررسی کند.

دستاوردهای پژوهش بیانگر ابتکار و استقلال نیمایوشیج در ساختار هنری، ادبی و محتوایی خاطره‌نگاری است. این شاعر اجتماعی با نیروی تخیل خویش توانسته است آغاز‌گر راه جدیدی در خاطره‌نگاری باشد. خاطره و حسب‌حال نویسی نیما، حاصل نگرش تازة شاعر به جهان و هستی است، به‌گونه‌ای که دردها و زندگی ذلت‌بار مردم، تلخی‌ها و ناکامیهای بی‌پایان حکومت را به تصویر می‌کشد. این دردها و رنج‌ها، گاه با یأس، نومیدی، تنهایی وگاه خوش‌بینی، امید به انقلاب و تغییر و تحولّی بنیادین در ساختار حکومت همراه است. اجتماع و مسائل مربوط به آن، از مهمترین مضامین خاطره‌نگاری شعر نیماست. نیما شاعری آگاه از درد زمان و جامعه‌اش است و برای شعر، رسالت و تعهّدی در خور قائل است، اکثر آثار نیما دربارة جامعة استبداد‌زده، درد و رنج مردم ستمدیدة زمانة خود است. به طور کلی خاطرات شعری نیما پر از تصویرهایی نظیر: درد، فقر، رنج و بی‌عدالتی‌های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study and analysis of literary memoirs in the works of Nimayoshij

نویسندگان [English]

  • Naser Nikobakht 1
  • niloofar ansari 2

1 Professor of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 univercity tarbiyat modares

چکیده [English]

Abstract

Memoirs and memoirs are one of the ways to know more about the events of contemporary Iranian history and in the history of Persian literature, many poets and writers have always used many of these literary genres to express their thoughts and ideas. Ali Esfandiari, Nimayoshij, is one of the poets whose poems have been included in literary memoirs. This article intends to examine some of the content features of Nimayoshij by examining his works.

The achievements of the research show the initiative and independence of Nimayoshij in the artistic, literary and content structure of memoirs. This social poet has been able to start a new way in memoir writing with his imagination. Nima's memoirs and autobiography are the result of the poet's new view of the world and existence, in a way that depicts the pains and humiliating lives of the people, the bitterness and endless failures of the government. These pains and sufferings are sometimes accompanied by despair, despair, loneliness and sometimes optimism, hope for revolution and fundamental change in the structure of government. Society and related issues are not the most important themes of Nima's poetry memoirs. Nima is a poet aware of the pain of his time and society and has a worthy mission and commitment to poetry. Most of Nima's works are about the tyrannical society, the suffering of the oppressed people of his time. In general, Nima's poetic memoirs are full of images such as pain, poverty, suffering and social injustices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Literary Diary
  • Nimayoshij
  • Contemporary History of Iran
  • Essay Writing