نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

با بررسی زبان یک اثر می‌توان به نوع ادبی آن پی‌برد؛ بنابراین زبان و لحن آثار ادبی نقشی کانونی دارد. زبان حماسی نیز حاصل انتخاب وزن و قافیه، واژه‌‌‌‌ها، ترکیبات، آرایه‌‌‌‌های بدیعی و صور خیالی است که با این نوع ادبی متناسب است. از آنجایی که نوع ادبی مختارنامه‌‌‌‌های منظوم، حماسی است، لذا این پژوهش به بررسی زبان حماسی در مختارنامۀ منظوم شعاعی قاجار اختصاص یافته است، و چون این منظومه‌‌‌‌ از نوع حماسۀ مذهبی است، به عوامل مؤثّر در فضای مذهبی این منظومه‌‌‌‌ نیز پرداخته خواهد شد. جستار در پیش رو، از نوع اسنادی است و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام ‌شده است و هدف نگارنده نیز شناخت شاخصه‌‌‌‌های زبانی این منظومه و پی بردن به ارتباط میان زبان حماسی با این نوع ادبی است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد انتخاب اوزان مؤثّر در لحن حماسی، به کار بردن واژگان و ترکیبات جنگی و حماسی، استفاده از صور خیالی همچون تشبیهات، استعارات و اغراق‌‌‌‌های حماسی، صنایع بدیعی مانند جناس، تکرار و مراعات نظیر، برابرسازی شخصیّت‌‌‌‌ها با شخصیّت‌‌‌‌های شاهنامه‌ای در خلق تصاویر بدیع و تازه و آفرینش لحن و زبان حماسی نقش اساسی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epic-religious language and tone in Mokhtarnameh by Shoaei Qajar

نویسنده [English]

  • Kheironnesa Mohammadpour

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

A By Studying the language of a work, its literary type can be understood; Therefore, the language and tone of literary works play a central role. Epic language is also the result of a choice of weights and rhymes, words, compositions, novel arrays and imaginary forms that are appropriate for this type of literature. Since the literary type of the poems is epic, so this study is dedicated to the study of epic language in the Qajar radial poem, and since this poem is a religious epic, the effective factors in the religious atmosphere of this poem will be addressed. . The present research is of documentary type and has been done using descriptive-analytical method. The aim of the author is to know the linguistic features of this system and to understand the connection between epic language and this type of literature. The results of the research show that the selection of effective weights in the epic tone, the use of war and epic words and combinations, the use of imaginary forms such as metaphors, metaphors and exaggerated exaggerations, novel industries such as puns, repetition and observance, equating characters with Shahnameh characters in creation Original and fresh images and the creation of epic tone and language have played a key role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epic language and tone
  • religious epic
  • Mokhtarnameh
  • Shoaei Qajar