نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 Z.rafeie43@gmail.com

چکیده

التّفاصیل یکی از معروف‌ترین آثار طنز معاصر است که از طریق نقیضه‌پردازی مفاهیم انتقادی- سیاسی را به مخاطبان خود منتقل می‌کند. این کتاب بر خلاف آثار دیگر این حوزه که معمولاَ تاریخ مصرف مشخّصی دارند، هنوز جذّاب و شیرین است.به نظر می‌رسد؛ بخش عمده‌ای از زیبایی‌های این اثر به زبان آن مربوط است. به باور اغلب منتقدین، زبانِ التّفاصیل به شدّت تحت تأثیر زبان گلستان است. از منظر زبان‌شناسی، جمال‌شناسیِ زبان سعدی در تلفیق دلنشین زیبایی‌های برونه و درونۀ زبان است. حال، پرسش این است: تولّلی در انتقال مفاهیم سیاسی- انتقادی از زیبایی‌های زبان سعدی چه بهره‌ای برده که طنزش هنوز از جذّابیّت خاضی برخوردار است؟ این مقاله با تلفیق زبان‌شناسیِ ساختارگرا و زبان‌شناسیِ نقش‌گرا و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، عناصر زبانی را در کتاب التّفاصیل بررسی کرده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که تولّلی در خلق التّفاصیل زیبایی‌های درونۀ زبان سعدی را درک نکرده، به همین دلیل نتوانسته از ویژگی‌های آن بهرۀ چندانی ببرد. با این وجود، وی زیبایی‌شناسی برونۀ زبان گلستان را به خوبی دریافته و از آن در خلق زیبایی‌های زبان التّفاصیل استفاده نموده است. مهم‌ترین نمودهای این نوع زیبایی-شناسی در بازی‌های زبانی، کاربرد عناصر علم بیان، بدیع لفظی و معنایی به چشم می‌خورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative aesthetics of the language of humor in Golestan Saadi and Tolli details

نویسندگان [English]

  • Qolamreza salimi 1
  • zahra Rafie 2

1 salimi

2 Z.rafeie43@gmail.com

چکیده [English]

Al-Tafasil is one of the most famous works of contemporary humor.Which conveys critical-political concepts to the audience through parody.This book, unlike other works in this field, which usually have a specific expiration date, is still interesting and engaging. It seems that most of the beauties of this work are related to its language.According to most critics, the language of Al-Tafasil is strongly influenced by the language of Golestlen Saadi.From a linguistic point of view, the aesthetics of Saadi's language is a pleasant combination of the external and internal beauties of the language.The question is: What has Tavalali used to convey the beauties of Saadi's language in conveying political-critical concepts that his humor is still attractive? This article has studied the linguistic elements in Al-Tafsil by combining structuralist linguistics and role-oriented linguistics and using descriptive-analytical method. The results indicate that Tavalali did not understand the inner beauties of Saadi's language in creating Al-Tafasil and therefore could not use its features, but he understood Golestan Saadi's outer aesthetics well and used it to create the beauties of the language his book.The most important manifestations of this type of aesthetics can be found in language games, the use of elements of rhetoric, rhetorical and semantic novelty

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language of humor
  • aesthetics
  • Sa'di's Golestan.Tavallali's Attafasil