نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو / دانشگاه الزهراء

2 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

چکیده

چکیده

یکی از موضوعات پرتکرار در حوزۀ ادبیات عرفانی، نفس است. در آثارعرفانی، نفس با تعابیر مختلف و عناوین متعددی توصیف شده که اغلب آنها نمادین و رمزی است. این پژوهش در پی رسیدن به این نکته است که عطار نیشابوری برای نفس چه نمادهایی را در آثار منظومش( الهینامه، اسرارنامه، منطقالطیر، دیوان اشعار، مصیبتنامه و مختارنامه) به کار برده و کدامیک از این نمادها ابداعی خود شاعر است. این پژوهش که مبتنی بر مطالعة اشعار عطار و گزینش شواهد شعری هر شش اثر است، به شیوة توصیفی و تحلیلی به بررسی نمادهای مربوط به نفس در همۀ آثار منظوم وی پرداخته است. بررسی این اشعار نشان میدهد نمادهای جانوری و همچنین شخصیتهای منفی تاریخی – اسطورهای، بیشترین نمود را در رابطه با موضوع نفس داشته است و از طرفی عطار در بیان مفهوم نفس نمادهای تازهای به کار برده که پیش از وی رایج نبوده است.

کلیدواژهها: فریدالدین عطار نیشابوری، نماد نفس، آثار منظوم عطار.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Soul and related symbols in Attar Neyshabouri's poem

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rezaee 1
  • Mahin Panahi 2

1 Student / Al-Zahra University

2 Faculty member of Al-Zahra University

چکیده [English]

Abstract

One of the most frequent subjects in the field of mystical literature is the soul. In mystical works, the soul is described with various interpretations and titles, most of which are symbolic. This research seeks to reach the point that What symbols did Attar Neyshabouri use for soul in his poems (Elahi‌nameh, Asrarnameh,Mantigh Al-Tair, Poetry Divan, Mosibat‌nameh and Mukhtarnameh) And under what titles he described it.This research is based on studying all six effects Attar's poems and selecting poetic evidence In a descriptive and analytical way studied the symbols related to the soul in all his poetic works. Examination of these poems shows that In expressing these concepts, Attar used new symbols that were not common before him. Animal symbols As well as negative historical-mythical characters, It has had the most appearance in relation to the subject of the soul.

Keywords: Fridaldin Attar Neyshabouri, Symbol of the soul, Attar's poetic works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fridaldin Attar Neyshabouri
  • Symbol of the soul
  • Attar'
  • s poetic works