نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

ارتباط متون ادبی و روانکاوی در قرن بیستم به کمک نظریات فروید مطرح شد و پس از او، کارل گوستاو یونگ، در این زمینه نقشی برجسته داشته و درباره انعکاس روحیات و اندیشه های افراد در آفریده های خود، آثار مهمی نگاشته است. به باور یونگ، افکار انسان، تا حدودی برخاسته از امیال روزانه و به میزان زیادی تحت تأثیر ناخودآگاه جمعی و تصاویر کهن (کهن الگو) است و به طور کلی انسان در طول زندگی خود، به صورت ناخواسته از جانب ناخودآگاه خود کنترل می شود. در این مقاله، منظومه بهرام و گل اندام امین الدین صافی (شاعر ق 9) با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و از دیدگاه روانکاوی یونگ بررسی شده است تا در آن، مراتب بروز ناخودآگاهی جمعی و عناصر آن مشخص شود. مطابق نتایج حاصل شده، این داستان عامیانه، با کهن الگوی فردانیت یونگ تطابق دارد و مسیر رشد شخصیت به سوی تکامل را نشان می دهد؛ به این ترتیب، در این منظومه، کشورشاه رمزی از انسان و بهرام، نشان دهنده کهن الگوی خود است که برای وصال با آنیما، از مراحل سخت رویارویی با سایه عبور می کند و در نهایت، پیوند او با گل اندام، چرخه تحول شخصیت را به پایان می رساند. همچنین، در این منظومه دو کهن الگوی سایه و پیرخرد نقش پررنگی تری دارند: کهن الگوی سایه به دلیل پافشاری و تلاش بسیار شاه برای رشد شخصیت و کهن الگوی پیرخرد به دلیل اشتیاق و سردرگمی زیاد او.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Bahram & Golandam; A narrative of The process of individualization

نویسندگان [English]

  • mehdi sharifian 1
  • Roya Hashemizadeh 2

1 ph.d buale university

2 bu al sina University of hamedan

چکیده [English]

Communication literature text and psychoanalysis in 20 century com up with the help of Freuds theories and after him carl yung has prominent and important role in this regard and wrote a important text about the reflection of the mind and thoughts of people in their place. In the opinion of jung, human thaughts is partly from daily desires and greatly of facted by mass media and Archetype and in general human during his life unwittingly controls from the unconscious.

In this article Bahram & golandam epopee of aminoldin safi ( poet of 9 century) by using the descriptive- analytical method and from Yung opinions is surueyed until the emergence of the collective unconscious and elements to be determined. According to result, this folk story matches with The process of individualism Archetype of yung and the path of character growth towards; thus keshvarshah is a code of human and Bahram is code of himself it goes through difficult stages of dealing with shadow to join with anima,and finally his connection with golandam, complete the charter transformation cycle.

Also, in this epopee two shadow Archetype and Old wisdom has more important role: Archetype of shadow because of a lot of perser vevance and effort of keshvarshah for character development and Old wisdom Archetype because of great enthusiasm and confusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yung
  • Archetype
  • collective unconscious
  • Aminuldin safi
  • Bahram &
  • golandam