نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران جنوب

2 مدیر گروه علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

چکیده

واکاوی روان‌شناختی شخصیت‌های داستانی، زمینه را برای دستیابی به دیدگاه و نگرش نویسندگان ادبیات داستانی فراهم می‌کند و همچنین راه را برای شناخت صحیح شخصیت‌های داستانی هموار می‌سازد. نظریه روان‌شناسی اناگرام، یک تیپ‌شناسی نوین است که خلق و خوی انسان‌ها را در 9 تیپِ کمال‌گرا، امدادگر، موفقیت‌طلب، فردگرا، پژوهشگر، پرسشگر، خوش‌گذران، ریاست‌طلب و صلح‌طلب دسته‌بندی می‌کند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تطبیق‌پذیری شخصیت اصلی داستان «درخت گلابی» از مجموعه داستان «جایی دیگر» نوشته گلی ترقی، با تیپ‌های نُه‌گانه اناگرام و همچنین تجزیه و تحلیل رفتار شخصیت اصلی بر مبنای الگوی اناگرام است. مقاله پیش‌رو، به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که غالب مؤلفه‌های رفتاری شخصیت اصلی داستان «درخت گلابی» با تیپ 5 (پژوهشگر) اناگرام مطابقت دارد و در برخی موقعیت‌ها، رفتارهای تیپ 4 (فردگرا) اناگرام را از خود به نمایش می‌گذارد و با الگوی اناگرام هم‌خوانی دارد و بر این اساس تحلیل‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychological Analysis of Character in the Short Story "The Pear Tree" by Goli Taraghi based on Enneagram Theory

نویسندگان [English]

  • sovaida darvish 1
  • narges mohammadi badr 2

1 Master of Persian Language and Literature, Payame Noor University, South Tehran Center

2 Director of the Department of Persian Language and Literature, Payame Noor University, South Tehran Center

چکیده [English]

Psychological analysis of fictional characters provides the ground for achieving the perspectives and attitudes of fiction writers and paves the way to understand the fictional characters correctly. The psychological Enneagram theory is a new typology that categorizes the behavioral traits of human beings into 9 personality types: Reformer, Helper, Achiever, Individualist, Investigator, Loyalist, Enthusiast, Challenger, and Peacemaker. The main purpose of this research is to examine the adaptability of the main character of the story "The Pear Tree" from the collection of stories "Somewhere Else" written by Goli Taraghi, with the 9 types of Enneagram and also to analyze the behavior of the main character based on the Enneagram pattern. The present paper is descriptive-analytical method. The results indicate that Most of the behavioral components of the main character of the story "The Pear Tree" correspond to Type 5 (Investigator) of Enneagram, and in some situations, the behavior of Type 4 (Individualist) of Enneagram shows itself and is consistent with the Enneagram pattern and can be analyzed accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • characterization
  • short story
  • The Pear Tree
  • Goli Taraghi
  • Enneagram