نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

با وجود اندیشه‌های مشترک شاعرانی که در مسیر عرفان گام نهاده‌اند، هر یک از آن‌ها در به تصویر کشیدن تجربیات عارفانه و شناسایی راه‌های سیر و سلوک، سبکی خاص داشته‌اند. علاوه بر ویژگی‌های سبکی یک اثر که در به وجود آمدن اثری متفاوت نقشی تعیین کننده دارد، خصایص روحی و ویژگی-های شخصیّتی خالق اثر نیز بر این امر اثرگذار است. در این مقاله، شخصیّت عطّار و مولانا براساس نظریة روان‌شناس مشهور، گوستاو یونگ از بُعد درون‌گرایی و برون‌گرایی در مواجهه با دو مقولة وصل و هجر، مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجّه به تأثیر محیط دوران کودکی، رخدادها و رویدادهای متفاوت زندگی دو شاعر، تفاوت نگاه و روایت آن‌ها دربارة شخصیّت عاشق که محور اصلی غزلیات عاشقانه است و حالات مربوط به آن و نیز شیوة شاعری و تیپ شخصیّتی دو شاعر، می‌توان چنین اذعان داشت که عطّار، شخصیّت درون‌گرای احساسی دارد و از هجران، بیش‌تر از وصال سخن گفته است و مولانا نیز با وجود توصیفات بسیار در باب هجران، وصال را دور از دسترس نمی‌شمارد و شخصیّت برون‌گرای احساسی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dispense of Jung's character – psychoanalysis in Attar and Molana's Sonnets, rely on there two topic: Joiner and separation

نویسندگان [English]

  • faezeh payreaz zanjani 1
  • Mehdi Mahoozi 2
  • mandana hashemi 3

1 PhD Graduate Student of Persian Language and Literature, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran

2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran

3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran

چکیده [English]

Notwithstanding common ideas of poets who tread to the path of mysticism, each of them has special style to picturing of mystic experiences and to show the spiritual progress ways. In addition to stylistic characters of a work which influence on creating a different work, spiritual attributes and character of [art] worker influence on it. In this article, the character of Attar and Molana has been analysis in the base of Gustav Yung's theory [the famous psychologist], with two figures, introvertion and extroversion encounter two topics of joiner and separation. According to the effect of childish environment, different events of these two poet’s life, their different point of view about the character of lover, which is the core of love sonnets, and it’s mood, and rhymester approach, and the character of two poets, It can be accepted that, Attar has emotional introverted character and talked about separation more than consummation of Tinker, and Molana believe to close Tinker, in with separation, and he has emotional extroverted personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character
  • join
  • separation
  • Attar
  • Movlānā