نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی / تبریز / ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 دانشیار دانشگاه آزاد واحد تبریز

چکیده

زبان‌شناسی شناختی، دانش زبانی را وابستۀ اندیشه و شناخت می داند و استعارۀ‌مفهومی را به عنوان ابزاری برای چگونگی اندیشیدن و رفتارهای زبانی معرفی می کند که از طریق بررسی آن می توان شباهت و تفاوت فرهنگ ها را به دست آورد. استعارۀ‌جهتی از گونه های استعارۀ‌مفهومی است که در آن مفاهیم انتزاعی در زبان جهت دار می شوند. بر این اساس، در پژوهش حاضر به بررسی و تطبیق این استعاره در دو رمان « شوهر آهو خانم»اثر علی محمد افغانی و«هرگز رهایم مکن» اثر ایشی گورو به روش توصیفی-تحلیلی پرداخته شده است. بدین منظور داده های تحقیق با تعداد 36 مورد استعاره‌ی‌مفهومی جهتی (16 مورد در اثر افغانی و 20 مورد در اثر ایشی گورو) استخراج شد و تفاوت و تشابه آن ها در حوزه های مبدأ و اسم نگاشت آن ها بررسی گشت. نتایج بررسی نشان داد که شباهت‌ها میان استعاره‌های مفهومی مبتنی بر درک انسان از مقوله «جهت» در دو زبان بیشتر از تفاوت‌ها است. با توجه به تفاوت‌های اندک استعاری در دو زبان به این نتیجه می‌رسیم که گرچه هر دو نویسنده از الگوی فرهنگی واحدی برای تولید استعاره‌های جهتی استفاده کرده‌اند، تفاوت‌های فرهنگی و جغرافیایی سبب تولید نگاشت‌های متفاوتی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of orientational conceptual metaphors in novels "Shohare ahw khanoom" of Afghani and "Never let me go" of Ishiguro

نویسندگان [English]

  • sanaz taghipouri hajabi 1
  • kamran pashaie fakhri 2
  • Parvaneh adelzadeh 3

1 Islamic Azad Univercity / Tabriz / Iran

2 faculty member in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Tabriz

3 azad universirt

چکیده [English]

Cognitive linguistics considers linguistic knowledge as dependent on thought and cognition and introduces conceptual metaphor as a tool for how to think and linguistic behaviours. By examining it, similarities and differences of cultures can be obtained. Orientational metaphor is a form of conceptual metaphor in which abstract concepts are oriented in language. Accordingly, in the present study, this metaphor has been studied and comparative in two novels “Shohare ahw khanoom” from Afghani and “Never let me go” from Ishiguro by descriptive- analytical method. for this purpose, research data were extracted with 36 orientational conceotual metaphors ( 16 case of Afghani and 20 case of Ishiguro) and their differences and similarities in the fields of source domain and their mapping were investigated. The results showed that the similarities between the conceptual metaphors based on human understanding of the category of direction in the two languages are greater than the differences. By regarding the little metaphorical differences in two language , we conclude that although both authors have used a single cultural model to produce a metaphor of orientation, but cultural and geographical differences produce different mapping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive linguistics
  • conceptual metaphor
  • orientational metaphor
  • Ali mohammad Afghani
  • IshiGuro