نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، شهر ارومیه، کشور ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده

براساس نظریه یونگ، سیر خویشتن‌یابی یا فرآیند فردیّت، با یک نیاز روحی یا تضاد درونی در شخص آغاز می‌شود؛ در این فرآیند، سازماندهی در میان کهن‌الگوها وظیفه کهن‌الگوی «خود» است که اگر بتواند وحدت و یگانگی میان کهن‌الگوهای دیگر ایجاد کند، فرد به رشد روانی می‌رسد و سرانجام شناخت زوایای پنهان درون، به خودآگاهی و تمامیّت فردی منجر می‌شود، با رشد فردیّت، شخص از تمامیّت فردی به پیوستگی با جهان و در مرحله بعد یگانگی با کیهان می‌رسد و صاحب اندیشه جهانی می‌گردد. در این پژوهش، اشعار محمدرضا شفیعی‌کدکنی از نظرگاه مراحل خویشتن‌یابی بر طبق نظریه یونگ بررسی شده است. دستاورد پژوهش نشان می‌دهد: کهن‌الگوهای آنیما، سایه، پیر دانا، مرگ و تولد دوباره و قهرمان در مراحل خویشتن‌یابی در اندیشه او وجود دارد و با «منِ خودآگاه» هماهنگ شده است کهن‌الگوی «خود» نیز با تمامی آنها سازگار است. شفیعی‌کدکنی با گذر از لایه‌های درونی خویشتن، سیر فردیّت و رشد روانی را سپری کرده ،پس از خودآگاهی و پیوستگی با جهان، به یگانگی با کیهان رسیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A reflection on the process of individuality in Shafi'i Kadkani poems

نویسندگان [English]

  • mahin omidian 1
  • Abdullah toloeiazar 2

1 student of persian languag and literatature faculty of literature and humaniti es urmia university. iran.

2 urmia university assistant professor faculty of literature and humanities.

چکیده [English]

According to Jung, the process of self-discovery or the process of individuality begins with a spiritual need or inner conflict in the person; In this process, organizing among archetypes is the task of the archetype of the "self" that if it can create unity and oneness among other archetypes, one will reach psychological growth and finally recognize the hidden angles within, to self-awareness and wholeness. Individual leads, with the growth of individuality, the person from individual integrity to connection with the world and in the next stage unity with the universe and becomes the owner of universal thought. In this research, the poems of Mohammad Reza Shafiee-Kodkani have been studied from the perspective of self-discovery stages according to Jung's theory. The result of the research shows that the archetypes of anima, shadow, old wise man, death and rebirth and the hero are in the stages of self-discovery in his thought and are coordinated with the "conscious self". They are all compatible. Shafi'i Kadkani has gone through the inner layers of himself, the path of individuality and psychological growth, after self-awareness and connection with the world, has reached oneness with the universe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jung
  • Archetype
  • Individualization Process
  • Shafi'i Kadkani
  • Hero