نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده

یکی از شیوه‌های نقد ادبیات داستانی، بررسی موقعیت داستان بر پایة چگونگی روایت آن است. هر موقعیت داستانی سه وجه «شخص، حالت و دیدگاه» را شامل می‌شود. بررسی ویژگی‌ها و تحلیل زاویة دید و موقعیت داستانی برای درک چگونگی عملکرد دیدگاه‌های «زمانی، مکانی و روانشناختی» راوی از مباحث مورد توجه روایت شناسان است. در این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی به سه کارکرد یاد شده، شامل وجه و کانونی سازیِ و موقعیت شخص‌گانه سه داستان کوتاه با درونمایة جنگ از دومین مجموعه داستان-های «یوسف» تحلیل ‌شده است. هدف از این پژوهش در وهله نخست بررسی کیفیت فرآیند ادراک و باور پذیری عمل روایی با عنصر موقعیت داستانی است. در بخش دوم تلاش کرده‌ایم تا نشان دهیم چگونه جانماییِ مصالح و مواد داستانی باعث می‌شود مخاطب با دیدگاه و موقعیت راوی در ذهن خود همذات پنداری نماید. این اشتراک مجازی با اعتماد مخاطب به راوی از طریق موقعیت شخص‌گانه موجب می‌شود تا مخاطب، تصنع در ترتیب و توالی رویدادهای داستان را به منظور درک لذّتی روانشناختی که از زیستن برای دیدن و فکر کردن پیرامون یک عمل یا رویداد است، به دست آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multi-layered position and structure of focalization relationships in the story A Case Study of Three Short Stories of Viria, Survivor, and Sleep

نویسنده [English]

  • mahmoud Ranjbar

university of Guilan

چکیده [English]

One of the methods of fictional literature critique is to examine the story's position on the basis of its narrative. Each fictional situation includes three aspects of "person, state, and vision." Investigating the features and analyzing the angle of vision and storytelling to understand how the narrator's "time, spatial, and psychological" views function is one of the topics of interest to the narratologists. In this research, a descriptive-analytical method with a look at the three functions mentioned, including the aspect and focalization and the personal status of three short stories with the theme of war from the second collection of stories "Yusuf" has been analyzed. The purpose of this study is to first examine the quality of the process of perception and belief in the narrative practice with the narrative position element. In the second part, we have tried to show how the placement of materials and narratives makes the audience think of the narrator's viewpoint and position in his mind. This virtual partnership, with the trust of the audience to the narrator through the personal situation, makes it possible for the audience to arrange the sequence and sequence of the story events in order to understand the psychological pleasure of living to see and think about an act or event.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Story critique
  • narrative
  • Focusing
  • Short Story of Yusuf
  • Personal Position