موقعیت چند لایه و ساختار رابطه های کانونی سازی در داستان مطالعه موردی سه داستان کوتاه ویریا، بازمانده، خواب

محمود رنجبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ltr.2021.44146.2737

چکیده
  یکی از شیوه‌های نقد ادبیات داستانی، بررسی موقعیت داستان بر پایة چگونگی روایت آن است. هر موقعیت داستانی سه وجه «شخص، حالت و دیدگاه» را شامل می‌شود. بررسی ویژگی‌ها و تحلیل زاویة دید و موقعیت داستانی برای درک چگونگی عملکرد دیدگاه‌های «زمانی، مکانی و روانشناختی» راوی از مباحث مورد توجه روایت شناسان است. در این پژوهش با روشی ...  بیشتر